Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ PROSPERITY-GROUP.PL

 

§ 1 
[informacje ogólne]
 
 1. Strona internetowa www.prosperity-group.pl (dalej: „Strona”) jest prowadzona przez Prosperity Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jaworskiego 5/1, 31-519 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691551, NIP: 6751605304, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: biuro@prosperity-group.pl (dalej: „Administrator”). 
 2. W ramach działalności Strony mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony, w tym dane osobowe. 
 3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. w celu umówienia się na darmowe spotkanie ze specjalistą oraz w celu kontaktu z Administratorem). 

 

§ 2
[dane osobowe]
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Prosperity Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jaworskiego 5/1, 31-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691551, NIP: 6751605304, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: biuro@prosperity-group.pl. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu:
 1. umówienia użytkownika na darmowe spotkanie ze specjalistą, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak: 
 1. dostawcy usług informatycznych, z których korzysta Administrator (np. hostingodawcy i podmioty zajmujące się wysyłką maili);
 2. podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu:
 1. umówienia użytkownika na darmowe spotkanie ze specjalistą Administrator przetwarza przez okres 3 lat;
 2. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego Administrator przetwarza przez okres 3 lat od zakończenia korespondencji.
 1. Przetwarzając dane osobowe Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które należą do programu Privacy Shield i zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem. 
 2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.